Bökényi Nyilatkozat 2006
2011. január 1.

EGYÜTT A VIZEINKÉRT!

Az emberiség egy vízválság terhével lépett a XXI. Századba. A Föld vízkészleteiből mennyiségi és minőségi szempontból is egyre nehezebb kielégíteni a társadalom és az élővilág igényeit. A válság megoldására az Európai Unió tagállamai elhatározták, hogy 2015-ig jó állapotba hoznak minden felszíni és felszín alatti vizet és erre a Víz Keretirányelvben jogilag kötelezték magukat. Ennek a célnak az elérése, majd az eredményeinek megőrzése nagy kihívást jelent, aminek csak a társadalom széles rétegeinek támogatásával lehet megfelelni.

A Víz Keretirányelv és a benne előírt vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés küldetése döntően környezeti-ökológiai jellegű. A vízzel való gazdálkodás gyakorlatában számos egyéb stratégiai jelentőségű gazdasági és életminőségi szempontot is figyelembe kell venni. Ilyenek például a klímaváltozás hatásaira való válaszadás, a területi és társadalmi egyenlőség biztosítása a vízhez való hozzájutásban, a víziközmű szolgáltatás minőségi színvonalának emelése és gazdasági folyamatainak stabilizálása, az ár- és belvízvédelem, az egyre gyakoribb nagycsapadékok és aszályok kárainak megelőzése. Ezeknek a szempontoknak a figyelembe vétele - a környezeti, gazdasági és jóléti célok között egyensúlyt biztosító integrált vízgazdálkodás eszközeinek és módszereinek meghatározása - a tagállamok saját ügye. Saját maguknak kell megoldaniuk ezt a feladatot a Víz Keretirányelvben előírt környezeti célkitűzések egyidejű teljesítésével. A vízgyűjtőkön osztozó országoknak együtt kell működniük.

Magyarország és a magyar szakemberek ebben a munkában támaszkodhatnak a hazai vízgazdálkodás hagyományaira, a kerettervezés és a kilencvenes évek közepén megkezdett, hazai irányelvek alapján végzett vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés tapasztalataira, amelyek nemzetközi mércével mérve is magas színvonalúak voltak. Így az integrált vízgazdálkodási tervezést a sajátos természetföldrajzi és gazdasági körülményeink között magas színvonalúan oldhatjuk meg.

Az elmúlt egy-két évtized ellentmondásoktól sem mentes folyamatai és a most folyó jelentős átalakulások különösen fontossá teszik azt, hogy mindez szakmailag jól megalapozottan történjék.

A Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyar Víziközmű Szövetség, a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége és a GWP (Víz Világ Partnerség) Magyarország közösen is támogatni akarják az EU Víz Keretirányelv céljainak hazai megvalósítását, olyan módon, hogy közben a társadalom számára fontos, a vízzel kapcsolatos gazdasági és életminőségi célkitűzések is megfelelő súlyt kapjanak. Ennek érdekében javasolják és támogatják

 

  • az integrált vízgazdálkodás szellemét tükröző magyar vízgazdálkodási politika mihamarabbi megalkotását és jóváhagyását az Országgyűlésben,
  • a gazdasági és jóléti célok, valamint a Víz Keretirányelvben előírt kötelező környezeti követelmények elérését biztosító intézkedési programok integrált tervezési módszereinek kialakítását,
  • a társadalom szakszerű és hatékony bevonását a döntési folyamatokba,
  • a mindezekhez szükséges stabil, megbízható szakmai intézményi – szervezeti – finanszírozási keretek kialakítását.

 

Az előbbi célok érvényesítése érdekében kifejezik a szándékukat egy vízgazdálkodási együttműködési fórum létrehozására, aminek a keretében:

 

  • támogatják a vízgazdálkodás-politika, a fejlesztési tervek, a kapcsolódó jogi és szervezeti háttér kidolgozását,
  • ezirányú tevékenységeiket egyeztetik és évente közös akciótervet készítenek,
  • a tudomásukra jutó különböző tervekről, intézkedési programokról, jogszabályi vagy más változtatásokkal kapcsolatos elképzelésekről kölcsönösen tájékoztatják egymást és törekszenek közös álláspont kialakítására, illetve érvényesítésére,
  • a nemzetstratégiai fontosságú, a korszerű európai normáknak megfelelő, jogilag, pénzügyileg és szervezetileg megfelelően alátámasztott vízgazdálkodás megvalósításához szükséges szakemberek képzése érdekében szorgalmazzák, hogy a vízgazdálkodás az alapkutatásban és a felsőoktatásban kapjon megfelelő súlyt és erőforrásokat.

 

Szentes - Bökény 2006. augusztus 1.

Magyar Mérnöki Kamara:

____________________

Dr. Kováts Gábor

elnök

Magyar Hidrológiai Társaság:

____________________

prof. Ijjas István

elnök

Magyar Viziközmű Szövetség:

____________________

Ányos József

elnök

GWP Magyarország Alapítvány:

____________________

Reich Gyula

alapító elnök

Vízgazdálkodási Társulatok Országos

Szövetsége:

____________________

Fehér Ferenc

főtitkár